Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Нормативни документи

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" ГР. СЛИВЕН 2020-2024

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ АН ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ  

ФОРМИ на обучение

ПОЛИТИКА за защита на личните данни

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ В ОУ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ"  

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН