Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

12 педагогически специалисти ще се квалифицират по проект "Еразъм+"

В края на лятната ваканция започва изпълнение на програмата за международна квалификация  за професонално развитие на дванадесет педагогически специалисти от ОУ "Д-р Иван Селимински" по програма "Еразъм+".

През 2022 година училището спечели акредитация "Еразъм+" (2022-1-BG01-KA120-SCH-000104102), която дава възможност в следващите пет години да се осъществяват дейности по изпълнение на училищната стратегия и Европейския план за развитие, свързани с повишаване качеството на обучение, отговарящо на най-новите съвременни образователни изисквания. В тази връзка, ОУ "Д-р Иван Селимински" бе финансирано по програма "Еразъм+" с проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000130611, като в следващите месеци ще се осъществят мобилности  в сектор "Училищно образование", по Ключова дейност 1  "Образователни мобилности на граждани",  "Мобилности на ученици и персонал в училищното образование".  Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 15 месеца.

Целта на проекта е да се предостави възможност за учене на педагогически и непедагогически персонал и да подкрепи интернационализацията и институционалното развитие на училището и други организации в училищното образование.  Укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето чрез:

 - насърчаване на ценности на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие

 - насърчаване на знания за споделеното европейско наследство и многообразие

  - подпомагане на развитието на професионални мрежи в цяла Европа

 

Учители от направленията "Български език и литература", "Математика", "Музика", "Изобразително изкуство", "Английски език", "КМИТ", педагогически съветник, ръководител "Направление ИКТ", както и заместник-директор по учебната дейност са участниците, които   ще посетят обучителни курсове  в четири европейски държави - Исландия, Италия, Испания и Белгия, за да повишат педагогическите си компетенции в областта на чуждоезиковото обучение, култура, изкуства, ИКТ, колаборативно и социално-емоционално учене, като първите две мобилности стартират още на 13 август 2023 година.

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения.  (https://erasmus-plus.ec.europa.eu)