Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден", финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден", финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год. За учебната 2019/2020 год. ОУ „Д-р Иван Селимински" град Сливен започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден", финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 год.,Сформирани бяха две групи:

  • "Дигитален свят" с ръководител Елена Владимирова Миткова;
  • "Дигитални умения" с ръководител Аделин Андреев Найденов.

 Целта на проекта бе да се повишат дигиталната компетентност, знания и умения на учениците под формата на допълнителни извънкласни дейности.

Целите, които бяха заложени в тематичните програми и при двамата ръководители, като повишаване успеха и мотивацията за учене на учениците, развиване умения за работа в екип, развиване логическото мислене и съпоставяне на данни, развиване умения за събиране на информация и др. се оправдаха и надминаха очакванията на ръководителите.