Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Прием в 1. клас 2022/2023

 

На основание чл. 258 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, Глава четвърта, Радел II от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен, е утвърден следният план-прием за учебната 2022/2023 година:

  • Първи клас - 3 паралелки, с по 22 ученици в паралелка;

 

 

ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 

 

1. Със заповед на директора на училището е назначена комисия по приема:             

  • Работно време:  от 9:00 ч. до 17:00 ч.

  • Телефони за контакт: 044/62 47 74


2. В случай, че родител/ настойник е възпрепятстван да подаде своето заявление по електронен път, дори и след съдействие по телефона от комисията по приема, той може да посети на място училището, съгласно утвърдения от директора график за работа на комисията в т. 1.

3. Потвърждаването на приема ще се извършва на място в училището от родителите/ настойниците, за да представят следните документи:

3.1. оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);
3.2. оригинал на удостоверение за раждане на детето за сверяване на данните;
3.3. личната карта на заявителя (родител/настойник) за удостоверяване на самоличността му;
3.4. официални документи, удостоверяващи посочените в заявлението допълнителни критерии:

 

Критерий К 1

дете със степен на увреждане 50 % и над 50 %;

Критерий К 2

дете с един или двама починали родители

Критерий К 6

родител, работещ в района на училището

Критерий К 7

дете от семейство с повече от две деца

 

 

ГРАФИК
на дейностите по приемането на ученици в първи клас за учебната 20
22/2023
 г.

 

Първо класиране

Дата

Дейности по приема

1

26 май 2022 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

31 май 202г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

2 юни 2022 г.
Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

3 юни 2022 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

7 юни 2022 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

 

 

Второ класиране

Дата

Дейности по приема

1

8 юни 2022 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

10 юни 2022 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

13 юни 2022 г.
Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

14 юни 2022 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

16 юни 2022 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

 

 

 

Трето класиране

Дата

Дейности по приема

1

17 юни 2022 г.
Обявяване на свободните места

Начална дата за отваряне на системата

До 12:00 ч. на тази дата ще бъдат публикувани свободните места в специализирния сайт за прием.

От 13:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

2

21 юни 2022 г.
Крайна дата - затваряне на системата

До 23:59 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/ отказват заявления за прием.

3

23 юни 2022 г.
Дата на класиране

До 14:00 ч. на тази дата ще бъдат обявени в сайта за прием резултатите от класирането.

4

24 юни 2022 г.
Начална дата на записване

От тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

5

28 юни 2022 г.
Крайна дата на записване

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети или отказват приема.

 

ЗабележкаВ съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредбаза приемане на ученици в първи клас  на  общинските  училища  на  територията  на  община  Сливен(приета  с  Решение  No 529/26.01.2017  г.наОбщински  съвет-Сливен),  ц ентрализираният  електронен  прием  се осъществява в рамките на три класирания по настоящия график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ
В ПЪРВИ КЛАС
202
2/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Необходими документи:

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група.
2. Официални документи на хартиен носител, доказващи посочените в заявлението критерии.

 

 

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СЛИВЕН