Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Прием в 1. клас 2024/2025

 

 

ГРАФИК

на дейностите по приемането на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община Сливен за учебната 2024/ 2025 г. утвърден със Заповед № РД15-434/ 13.03.2024г.

 

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА  20 май 2024г.

 

I –во класиране

  1. Регистриране/редактиране/отказване на заявления в електронната система

Начало

20 май  2024 г.  – 13:00 ч.

Край

27 май  2024 г.  -  23:59 ч

Обявяване на резултати от класирането – 29 май 2024 г.

  1. Записване в училище

 

Начало

30 май 2024 г. -  09:00 ч.

Край

06 юни 2024 г. -  17:00 ч.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА  12 юни 2024 г.

 

II –ро класиране

  1. Регистриране/редактиране/отказване на заявления в електронната система

Начало

12 юни  2024 г.  – 13:00 ч.

Край

14 юни  2024 г.  – 23:59 ч

Обявяване на резултати от класирането – 17 юни 2024 г.

  1. Записване в училище

 

Начало

18 юни 2024 г. -  09:00 ч.

Край

20 юни 2024 г. – 17:00 ч.

 

 

ОБЯВЯВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА  21 юни 2024 г.

 

III –то класиране

1.      Регистриране/редактиране/отказване на заявления в електронната система

Начало

21 юни 2024 г. – 13:00 ч.

Край

24 юни 2024 г. – 23:59 ч

Обявяване на резултати от класирането – 26 юни 2024 г.

2.      Записване в училище

 

Начало

27 юни 2024 г. – 09:00 ч.

Край

28 юни 2024 г. – 17:00 ч.

  

Забележка: В съответствие с разпоредбите на чл. 5 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен (приета с Решение № 529/26.01.2017 г. на Общински съвет-Сливен), централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по настоящия график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училищата, в които има свободни места.

 

ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА  СЕ СФОРМИРА СЛЕДНИЯ ЕКИП УЧИТЕЛИ В ПЪРВИ КЛАС:

 

ПАРАЛЕЛКА ОСНОВЕН УЧИТЕЛ
1.А Бояна Петкова
1.Б Руска Симеонова
1.В Даниела Кирова

 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

I. Записването се извършва от училищна комисия, назначена със Заповед на Директора,  след проверка на подадените от родителя (настойника) документи:

  1. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето за сверяване;
  2. Личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  3. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

II. Документи, удостоверяващи отбелязаните критерии, съгласно чл. 23а, ал. 4. Чл. 32 от Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен:

1.критерий К1: дете със степен на увреждане 50 % и над 50 % - документ от ТЕЛК/ НЕЛК/;

2.критерий К2: дете с двама починали родители – копие на смъртен акт за двамата родители/;

3.критерий К3: друго дете/ деца от семейството, обучаващи се в училището – проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението;

4.критерий К4: деца, посещавали подготвителна група в същото училище – не е приложим за ОУ „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен

5.критерий К5: дете с един починал родител - копие на смъртен акт

6.критерий К6: за желание – не се доказва, автоматично се генерира от Системата при подаване на заявлението.

7.критерий К7: родител, работещ в района на училището  - ползва се от единия родител - служебна бележка по образец  от работодател по основен трудов договор, регистриран не по-късно от 31 декември на предходната година, съдържаща изходящ номер с мокър печат или документ доказващ местоработата при свободни професии и др., регистрирани не по-късно от 31 декември на предходната година/.

 

ВАЖНО! Всички избрани критерии трябва да бъдат актуални към момента на регистрация на заявлението от родителя/ настойника.

При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, детето няма да бъде записано, отпада от приема и на негово място се приема друго дете.

 

*При записване на дете в първи клас не е необходимо да се представя Заявление за кандидатстване на хартиен носител!

** На основание изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, НЕ СЕ ДОПУСКА изпращането на сканирани документи, съдържащи лични данни от родителите/ настойниците, по имейл.

   

  

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - ОБЩИНА СЛИВЕН