Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - 2021

В OУ „Д-р Иван Селимински“ през учебната 2021/2022 г.  стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфични цели:

  • подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Училището изпълни следните дейности:

  • Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2: Обучение на ученици за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

           Индикатори за резултат:

  • Преподавателите Е. Миткова и П. Дунчева обучиха 72 първокласници и 12 учители, които придобиха умения за обучение от разстояние.