Основно училище "Д-р Иван Селимински" - град Сливен
Основно меню

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е активен партньор в инициативите на ръководството на училището, на педагогическата колегия, на учениците. 

Съвет на настоятелите: 

 1. Председател: Миглена Константинова
 2. Заместник-председател: Радостина Коева
 3. Член: Пламена Петрова

Членове:

 • Пламена Станева
 • Янислав Митрофанов
 • Диляна Калудова
 • Богдана Чулин-Николова
 • Надежда Пахова
 • доц. Виолета Райкова
 •  Андон Начев
 • Петя Андреева-Берова
 • Цветелина Димова
 • Гергана Лазарова
 • Габриела Сарянович
 • Радостинка Големецова
 • Петя Големецова
 • Мария Николова
 • Веселин Василев
 • Тодор Василев
 • Валерия Минкова

 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
В сила от 01.08.2016 г.


Обн. ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.98
от 9 декември 2016 г., изм. ДВ. бр.105 от 30 декември 2016 г., изм. ДВ.
бр.58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 декември 2017 г.,
изм. ДВ. бр.24 от 16 март 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 6 ноември
2018 г., изм. ДВ. бр.108 от 29 декември 2018 г., изм. ДВ. бр.24 от 22
март 2019 г., доп. ДВ. бр.42 от 28 май 2019 г., изм. ДВ. бр.100 от 20
декември 2019 г., изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп.
ДВ. бр.17 от 25 февруари 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18 септември
2020 г.

Глава седемнадесета.
НАСТОЯТЕЛСТВА

 

Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.
(2) Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.
(3) Настоятелство може да се създава и към група детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие в населеното място, към които няма създадено настоятелство по ал. 2.
(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 307. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за  личностно развитие или на родители, учители или общественици.
(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 308. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.
(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.
(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.
(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Директорът и заместник-директорите на училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие не може да бъдат членове на органите за управление на настоятелството, докато заемат съответната длъжност, но може да участват в заседанията им със съвещателен глас.

Чл. 309. (1) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Основна цел на настоятелствата е подпомагане, подкрепа и съдействие за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.
(2) (Предишен текст на чл. 309 - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) За постигане на целите си настоятелствата:
1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;
2. подпомагат изграждането и поддържането на материалнотехническата база на детската градина, училището или центъра за
подкрепа за личностно развитие;
3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
6. организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 309а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Настоятелствата може да разходват приходите от имуществото си, включително приходите от земеделски земи, само за дейности, насочени към постигане на основната си цел по чл. 309, ал. 1, и в полза на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 309б. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) (1) Министърът на образованието и науката и оправомощени от него длъжностни лица, както и регионалните управления на образованието осъществяват контрол върху настоятелствата за спазване на разпоредбите на този  закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Органите по ал. 1 извършват проверки върху дейността на настоятелствата и имат право:
1. на свободен достъп до всички дейности и до всички документи на настоятелството;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга информация във връзка с извършването на проверките, включително на електронен носител.
(3) Органите за управление и всички служители на настоятелството са длъжни да оказват съдействие на органите по ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване на проверките.
(4) При констатирани нарушения органите по ал. 1 дават задължителни указания за отстраняването им.

Чл. 309в. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите при ликвидация на настоятелството, се предоставя при условията на чл. 44, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие, а в случаите по чл. 306, ал. 3 - на детската градина, на училището или съответно на центъра за подкрепа за личностно развитие, определени
от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на съответното регионално управление на образованието.
(2) В случаите по ал. 1, ако детската градина, училището или центърът за подкрепа за личностно развитие са преобразувани, имуществото на настоятелството се предоставя на детската градина, на училището, съответно на центъра за подкрепа за личностно развитие - правоприемник, а в случаите на разделяне - на правоприемника, определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на съответното регионално управление на образованието.
(3) В случаите по ал. 1, ако детската градина, училището или центърът за подкрепа за личностно развитие са закрити, имуществото на настоятелството се предоставя на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие - правоприемник на имуществото по чл. 322, ал. 1, т. 4, или ако няма такъв - на детска градина, на училище или съответно на център за подкрепа за личностно развитие, определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на съответното регионално управление на образованието.